Waarom een BIA (Business Impact Analyse) onmisbaar is

Door: STARC op 28 juli 2022

Monitoring en onderhoud van bruggen, tunnels, spoorwissels en andere knooppunten starten allemaal met een goede BIA (Business Impact Analyse). Want zolang de functionaliteit gewaarborgd blijft, is de gebouwde omgeving (en de samenleving als geheel) daarbij gebaat. Toch is er na verloop van tijd sprake van slijtage en veroudering. Eventuele calamiteiten die daaruit voortvloeien kunnen grote ontregelende en financiële consequenties hebben. Om dergelijke scenario’s een stap voor te zijn, is een Business Impact Analyse onmisbaar. Hieronder lees je waarom.

Het belang van een Business Impact Analyse  

Een Business Impact Analyse is het in kaart brengen van de huidige situatie, de dreigingen die in de toekomst kunnen ontstaan en, daarop gebaseerd, een plan van aanpak. Een goede Business Impact Analyse is essentieel om verwachte situaties en mogelijke calamiteiten op de meest efficiënte wijze voor te zijn en/of op te lossen. Tezamen met alle stakeholders in het proces wordt hierbij een gedragen beeld geschetst.

Een Business Impact Analyse… 

  • … geeft inzicht in de scenario’s die op termijn kunnen ontstaan (en de dreigingen die daar mogelijkerwijs van uitgaan);   
  • … zorgt voor een daadkrachtige aanpak bij calamiteiten door gebruik van een vooropgezet plan; 
  • … beschrijft de financiële consequenties en maatschappelijke impact van de huidige én aanbevolen aanpak; 
  • … maakt het mogelijk om beter te sturen in de planning van noodzakelijk onderhoud en reparaties; 
  • … is de eerste aanzet voor een up-to-date en datagestuurde informatiestroom waarbij belangrijke beslissingen kunnen worden genomen op basis van cijfers, feiten en statistieken. 

De Business Impact Analyse van STARC

Bij STARC geven we betekenis aan data. Data wordt informatie, informatie wordt kennis en kennis geeft voorsprong. Met een Business Impact Analyse van STARC leg je een belangrijke basis voor die voorsprong. Onze aanpak omvat de volgende vijf elementen: 

1. Initiële analyse 

Veroudering en slijtage zijn niet tegen te gaan; juist daarom is het belangrijk om volledige controle te hebben over de gebruiksstatus van objecten in de gebouwde omgeving. Dit maakt het mogelijk om problemen te voorkomen, maar ook om noodzakelijk/preventief onderhoud uit te voeren op een eigen gekozen moment.  

Op vergelijkbare wijze zijn ook calamiteiten – te denken aan wateroverlast of een technische storing in een gebouw – in een vroeg stadium op te sporen. Door ontstaansrisico’s in kaart te brengen en op een slimme manier te koppelen aan oplossingen, kunnen de consequenties ervan tot een minimum worden beperkt. 

2. Het tijdspad 

Het tijdspad omschrijft de duur van verwachte ontregelingen, alternatieve methoden om hinder tot een minimum te beperken en de benodigde tijd om deze alternatieven in gang te zetten. 

3. Financiële risico’s 

Hierbij gaat het niet alleen om het in kaart brengen van directe schadeposten, zoals reparatiekosten, maar ook om de indirecte schade, zoals schadeclaims en imagoschade.  

4. Maatschappelijke impact 

Wanneer cruciale doorstroomlocaties zoals bruggen en tunnels niet begaanbaar zijn, heeft dit onmiddellijk consequenties voor iedereen die er gebruik van maakt. Het is van wezenlijk belang om de impact zo goed mogelijk in te perken en hierover helder te communiceren met alle stakeholders in dit proces.  

5. Plan van aanpak 

Na het in kaart brengen van alle mogelijke risico’s en consequenties worden er voorstellen gedaan voor de meest optimale situatie om (onvermijdelijk) overlast en kosten nu en in de toekomst tot een minimum te beperken. Daarbij wordt ook geïnventariseerd welke professionals en middelen nodig zijn om het plan van aanpak succesvol uit te voeren.  

Samen kundig groeien 

Bij STARC geloven we in het nemen van beslissingen op basis van feiten en trends. We verrijken het domein van de gebouwde omgeving met cijfers en statistieken, opdat partners en opdrachtgevers datagedreven en onderbouwde beslissingen maken en excelleren in wat zij doen.  

Bij STARC werken we samen met opdrachtgevers aan een zorgvuldig opgestelde Business Impact Analyse. Wij hebben alle expertise en specialisten in huis om dat kundig te doen. Met durf, vastberadenheid en een open blik op de wereld laten we onze opdrachtgevers gestructureerd groeien

Kortom, wij gaan voor vooruitgang door slimme inzet van data in de gebouwde omgeving. Jij ook? En wil je meer weten?

Neem contact op